Ansvar med omtanke.

Som arkitekter och rådgivande konsulter vid formgivning av inomhusmiljöer har vi ett stort ansvar. Vi ska utveckla hållbara miljöer med så låg klimatpåverkan som möjligt, där både människor och företag ska må bra och kunna växa. Genom kreativitet och innovation siktar vi mot visionen att skapa världens mest cirkulära inredningsarkitektur.

MER Arkitekter har målmedvetet jobbat i flera år med att bygga upp ett arbetssätt som ska bidra till ett klimatneutralt Sverige 2045. Vi har tagit fram ett strukturerat miljöledningssystem med konkreta verktyg och rutiner för att ta oss dit. Vi jobbar både för att skapa hållbara projekt och för att engagera och dela kunskap såväl inom MER som med våra kunder och samarbetspartner.

Hållbarhet och cirkularitet är en central del i vår affärsplan, och vår vision siktar högt för att inspirera till stora kliv, både hos oss själva och vår omgivning. 2019 skrev vi under på åtagandena i uppropet Architects Declare och vi fortsätter hela tiden att aktivt utveckla oss och påverka vår bransch för att ständigt bli bättre.

Vi tror på att mäta vårt arbete för att se hur vi bäst riktar in arbetet framåt, för mer hållbara miljöer med en ännu lägre klimatpåverkan. Eftersom det saknas standardiserade mätverktyg inom inredningsbranschen har vi själva utarbetat metoder för att följa upp hur hållbara vi är både i respektiveprojekt och sammantaget per år. Vi har också tagit fram verktyg för att sammanställa klimatpåverkan (i kg CO2-ekvivalenter) på all inredning och byggdelar vi föreskriver, för att kunna hjälpa våra kunder att göra bra val. Förhoppningen är att bidra med underlag för att sätta klimatbudgetar parallellt med ekonomiska budgetar i varje projekt.

I projekten är tydliga hållbarhetsmål och ett aktivt samarbete mellan alla inblandade parter A och O för att nå resultat. Därför lyfter vi alltid hållbarhetsfrågan med våra kunder tidigt i projekten och definierar tillsammans vilka mål som gäller. Sen hjälper vi våra kunder att driva arbetet mot de målen genom hela projektet och kan stötta med olika tjänster för att nå bästa resultat. Läs mer om våra hållbarhetstjänster här!

 

Ett av de verktyg vi sammanställt och använder mycket internt är vår hållbarhetsmanual för projekt. Eftersom vi tror på att delad kunskap ger ett bättre resultat för klimatet vill vi även dela med oss av den externt. Du hittar den här